Merja Kuusisto

Teemat

“Tasa-arvoinen avioliittolaki: Kannat yhä ennallaan”

Ihmisten hyvinvointi sekä yhteiskunnassa vallitseva oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat minulle tärkeitä asioita. Hyvän elämän teemat, työ, terveys ja turvallisuus, olivat vahvasti esillä vaalikampanjassani. Nyt, kansanedustajan työssäni, pyrin ennen kaikkea vaikuttamaan näihin asioihin.

Alla kerron tarkemmin keskeisistä teemoistani ja tavoitteistani. Löydät teemani myös tiivistettyinä mietelauseiksi.

Terveys

Terveydenhuollon ammattilaisena haluan toimia hyvien terveys- ja sosiaalipalvelujen puolesta. Jokaiselle kuuluvat yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa hoitoa ikää, asuinpaikkaa tai varallisuutta katsomatta. Viime vuosien aikana väestö- ja sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. Myös perusterveydenhuollossa on paljon kehitettävää.

Olen niin kansanedustajana, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä, kuin myös muissa luottamustehtävissäni pyrkinyt ja pyrin vastedes vaikuttamaan riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä tasavertaisen ja toimivan terveydenhuollon puolesta. Kattava terveydenhuolto tuo pitkällä tähtäimellä säästöjä myös yhteiskunnalle. Lisäksi terveydenhuollossa tulisi mielestäni panostaa yhä lisääntyvissä määrin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuten kouluterveydenhoidon, kehittämiseen.

Muun Euroopan tavoin Suomen kansa ikääntyy ja lähivuosikymmenten aikana vanhustenhoidon tarve kasvaa. Laadukas hoito ja riittävät palvelut on turvattava. Terveyden ja toimintakyvyn heiketessä jokainen meistä tarvitsee ja ansaitsee hoivaa ja turvaa. Myös ikäihmisten yksinäisyys on merkittävä ja surullinen yhteiskunnallinen ongelma. Tarvitaan yhteisöllisyyden korostamista, panostamista järjestötoimintaan ja ikäihmisille sopiviin asumisratkaisuihin, sekä ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon avulla.

Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät arvokasta ja vaativaa työtä. Kun väki ikääntyy, hoivan tarve kasvaa ja tarvitaan yhä enemmän ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia, jotta hoidon laatu ja työntekijöiden jaksaminen voitaisiin turvata. Laadukkaat työolosuhteet ja motivoiva palkkaus pitäisivät alan vetovoimaisena. Hoitoalan työntekijät ansaitsevat kunnon palkankorotuksen.

Työ

Haluan olla mukana rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa, missä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet työntekoon ja koulutukseen varallisuudesta ja taustoista riippumatta. Työnteko on parasta sosiaaliturvaa.

Olen kansanedustajana pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan työllisyydenhoidon ja koulutuspalveluiden kehittämiseen. Pitkäaikaistyöttömyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka kasvattaa eriarvoisuutta ja lisää syrjäytymistä. Erityisen huolissani olen nuorten syrjäytymisestä yhteiskunnasta ja työelämästä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Haluan vaikuttaa nuorten työvoimapalveluiden sekä ammatinvalinnan ja opintojen ohjauksen kehittämiseen. Myös työnteon taloudellinen houkuttelevuus on taattava oikeanlaisella tuloverotuksella. Palkankorotukset ja verohelpotukset tulee suunnata pieni- ja keskituloisille.

Työelämän laadun kehittäminen lisää työn tuottavuutta sekä työntekijöiden työmotivaatiota ja hyvinvointia. Viime aikoina erityisesti nuorten tyytymättömyys työelämän laatuun on ollut vahvasti esillä. Hyvän työelämän tapojen sekä sosiaalisen vastuullisuuden omaksuminen työpaikoilla hyödyttävät niin yksilöä kuin yritystäkin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat yhtälailla sekä yhteiskuntaan että työelämään.

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Jokaisella on oikeus työhön, omaan kotiin, riittävään toimeentuloon ja turvalliseen ympäristöön. Suurimmat asumiseen liittyvät haasteet keskittyvät Uudenmaan ja Helsingin seuduille. Tarvitsemmekin lisää kohtuuhintaisia vuokra-, osaomistus- ja omistusasuntoja erityisesti näille alueille.

Erittäin huolestuttavana pidän syrjäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntymistä. Syrjäytyminen ja eriarvoisuus uhkaavat ihmisten turvallisuutta ja yhteiskunnan perusrakenteita. Yhä useampi ikäihminen elää yksinäisyydessä. Myös nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Meidän tulisikin tukea kasvatusta ja yhteisöllisyyttä sekä panostaa koulutuksen, koulutusjärjestelmän sekä kouluterveydenhoidon kehittämiseen.

Jälkipolvillamme on oikeus turvalliseen ympäristöön ja puhtaaseen luontoon. Joukkoliikenteen kehittäminen on minulle tärkeä asia. Joukkoliikenne on merkittävä osa yhteiskunnan toimivuutta. Hyvät liikenneyhteydet parantavat esimerkiksi yritysten mahdollisuuksia menestyä ja vaikuttavat positiivisesti työpaikkakehitykseen.

Olen ollut aktiivinen erityisesti Uudenmaan tie- ja raidehankkeiden eteenpäin viemisessä. Näiden hankkeiden avulla voitaisiin parantaa työmatkaliikenteen sujuvuutta, vähentää yksityisautoilua ja liikenneruuhkia sekä tätä kautta myös ilmastoa lämmittävien hiilidioksidien määrää. Liikenne aiheuttaa moninaisia ympäristöhaittoja, kuten kasvihuonekaasuja ja ilmanlaatua heikentäviä pakokaasuja. Joukkoliikenteen yhteyksien ja hinnoittelun kilpailukykyisyys olisi tärkeää myös ympäristön kannalta.

Meillä on Suomessa ainutlaatuista teknologia- ja osaamispääomaa, joiden avulla voisimme toimia energiaa säästävän ja vähäpäästöisen teknologian sekä kestävän kehityksen mukaisten asumisratkaisujen suunnannäyttäjinä. Meillä on vahvaa ympäristöosaamista, jonka kehittämiseen ja vientiin meidän tulee tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän.

Tutustu viimeisimpään vaaliesitteeseeni tästä.

Lisää aiheesta