Merja Kuusisto

Liikennepoliittinen selonteko

21.06.2012 | Ajankohtaista, Eduskunta

Eduskunta käsitteli tiistaina 19.6.2012 Valtioneuvoston liikennepoliittista selontekoa eduskunnalle 2012: Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä sekä hallituksen esitystä eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi.

Merja Kuusisto /sd: Arvoisa Puhemies! Liikennepolitiikan haasteena on kehittää kasvavien kaupunkiseutujen liikenneverkkoja ja ylläpitää maaseudun tiestöä. Rahoituksen ollessa niukkaa on selonteossa keskitytty erityisesti keskeisen liikenneverkon kunnon
ylläpitämiseen.

Olen tyytyväinen, että selonteossa on huomioitu kasvava ja liikenneongelmista
kärsivä Uudenmaan alue niin rata- kuin tiehankkeidenkin osalta. Viime vuosien
aikana rataverkon investoinnit ja kunnossapito ovat olleet raideliikenteen
sujuvan toimivuuden kannalta riittämättömät. Rataosuuksien välityskyky on ollut
erityisesti Etelä-Suomessa monin paikoin täysin käytössä, mikä on estänyt
junatarjonnan lisäämisen.

Erittäin tärkeinä investointeina näen erityisesti Helsingin ratapihan
toiminnallisuuden parantamisen sekä Helsinki-Riihimäki-rataosuuden
kapasiteetin lisäämisen. Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen
vaikuttaa positiivisesti koko maan rataliikenteen sujuvuuteen. Junaliikenteen
panostuksilla parannetaan junaliikenteen tarjontaa, sujuvuutta ja
täsmällisyyttä, lisätään näin ollen raideliikenteen houkuttelevuutta
yksityisautoilijoihin nähden.

Selonteossa on kiinnitetty huomiota myös joukkoliikenteen kilpailukyvyn
kehittämiseen parantamalla nykyisellään puutteellisen liityntäpysäköinnin
mahdollisuuksia ja yhtenäistämällä joukkoliikenteen palvelukokonaisuutta.
Joukkoliikenteen kehittäminen on ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta
tärkeää erityisesti suurilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla, joille väestö ja
talous lisääntyvissä määrin keskittyvät.

Arvoisa puhemies! Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäyttöä, asumista
ja liikennettä koskevassa MAL-sopimuksessa sovitaan asuntopoliittisesta
ohjelmasta. Valtio lupaa rahoitusta liikenneinvestointeihin, ja vastineeksi
kunnat kaavoittavat tontteja asuntorakentamiselle. Tämä on tärkeää
kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi. Väestön ja liikennemäärien jatkuvasti
kasvaessa tarvitaan alueille myös liikenneinvestointeja.

Viime hallituskaudella sopimuksen toteuttaminen jäi yksipuoliseksi ja
liikennehankkeet toteuttamatta. Nyt liikennepoliittisessa selonteossa on
ansiokkaasti huomioitu nämä pienet niin sanotut Kuha-hankkeet, joilla kehitetään
alueellisen tieverkoston toimivuutta kustannustehokkaasti. Toivon, että myös
seuraava hallitus sitoutuu hankkeiden toteuttamiseen.

Arvoisa Puhemies! Perusväylänpidon hoitoa on jo vuosien ajan laiminlyöty
riittämättömän rahoituksen johdosta. Nyt ollaan tilanteessa, jossa valtaosa
perusväylistä on peruskorjauksen tarpeessa. Vaarana on peruspalvelutason lasku
ja erityisesti alempiasteisen tieverkoston kunnon heikkeneminen tulevaisuudessa.
Tieverkoston kunnolla on pitkien välimatkojen Suomessa tärkeä merkitys niin
ihmisten arjen sujuvuudelle kuin elinkeinoelämällekin. Huonokuntoiset tienpinnat
ovat myös liikenneturvallisuusriski. Selonteon mukaan vuodesta 2016 alkaen on
mahdollista siirtää 100 miljoonaa euroa vuodessa perusväylänpitoon. Olemme
varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että määrärahojen lisääminen rapistuvan
tieverkoston peruskorjaukseen olisi erittäin tärkeää.

Merja Kuusisto /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Olen hiukan eri mieltä kuin edustaja Savola. Minun mielestäni nimenomaan tässä selonteossa on kiinnitetty huomiota Venäjän ja Suomen välisen rajaliikenteen sujuvuuden parantamiseen. Rajaliikenne on niin tavara- kuin henkilöliikennemäärän osalta kovassa kasvussa. Viisumivapauden myötä liikenteen voidaan odottaa entisestään lisääntyvän. Myös Venäjän talouskasvu luo Suomelle mahdollisuuksia. Esitetyt investoinnit ovat tarpeellisia, mutta myös uusien satamahankkeiden vaikutukset raja-asemien liikennemääriin tulee jatkossa huomioida.

Merja Kuusisto /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Keskeisiksi painopisteiksi tässä liikennepoliittisessa selonteossa nousevat liikennejärjestelmän toimivuus ja kestävän kehityksen edistäminen. Minä ymmärrän hyvin, että nämä ovat ne selonteon keskeiset painopisteet, ja tuen kyllä edustaja Tynkkystä siinä, että kyllä meidän pitää kantaa huoli siitä, että meidän hiilidioksidipäästömme saadaan pienennettyä ja päästään siihen EU:n
asettamaan tavoitteeseen Suomen liikenteen osalta. Siihen pitää pyrkiä.

Minä ymmärrän kyllä hyvin sitten myös Timon puheenvuoron siitä, että
kaivataan kattavampaa raideliikennettä myös Itä-Suomeen. Se on varmasti ihan
hyvä vaatimus ja tuleekin sitten toteutumaan pitkällä aikajanalla. Mutta
varmasti kaikki ymmärrämme, että määrärahat ovat rajalliset ja yhdellä kertaa
kaikkia toiveita ei pystytä täyttämään, ei edes hyvä hallitus.

Merja Kuusisto /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ei voi muuta todeta kuin sen, että tämä meidän hallituksen yhdessä päättämä nuorisotakuu siitä, että jokainen nuori pääsee työpaikkaan, saa kuntoutuspaikan tai jotain muuta aktivointitoimenpidettä, on äärettömän hyvä. Ja tässä lisätalousarvioesityksessä esitetään nyt lisää opiskelupaikkoja.

Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalalla on kiinnitetty huomiota siihen, että kehitetään tätä
kisälli-mestari-systeemiä, jolloin on mahdollisuus siinä työn ohella oppia ja
saada ammatti.

Myös näistä lisätalousarvion liikennehankkeista: Olen siihen tyytyväinen,
että tähän perusväylänpitoon lisätään määrärahoja. Mutta olisin kiinnittänyt
huomiota siihen, että näihin pieniin määrärahoihin, mitä tarvitaan muun muassa
pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, hankkeisiin, jotka sujuvoittavat liikennettä
ja ovat kumminkin hankkeina hyvin pieniä (Puhemies: Nyt taitaa olla minuutti
täynnä!) mutta tärkeitä alueille ja mitkä sopivat hyvin tähän
MAL-aiesopimukseen, kannattaa rahoitusta laittaa.